Pozew o rozwód – jakie dokumenty przygotować?

Pozew rozwodowy to pismo procesowe, którego złożenie wszczyna proces cywilny. Dokument musi zawierać powództwo, a także uzasadnienie na jego poparcie. Powinien zostać przygotowany w trzech egzemplarzach i zawierać szereg niezbędnych dokumentów. Chcesz wiedzieć jakich? Zapraszamy do lektury.

Prawomocny wyrok rozwodowy może być bez orzekania o winie (za porozumieniem stron) – wtedy małżonkowie zrzekają się praw roszczeniowych w stosunku do drugiej osoby lub z orzekaniem o winie (zakończenie małżeństwa z winy jednego z małżonków). Wtedy sąd może zasądzić elementy na rzecz osoby poszkodowanej.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód musi być sporządzony na piśmie (ręcznie lub na komputerze) i posiadać własnoręczny podpis powoda. Należy w nim wskazać: do jakiego sądu jest kierowany pozew, imiona i nazwiska stron, przedstawicieli oraz pełnomocników stron (jeśli tacy są), miejsce zamieszkania stron. W przypadku powoda konieczne jest również podanie numeru PESEL.

Oprócz tego nagłówek dokumentu powinien wskazywać, że jest to pozew o rozwód. Pozew musi zawierać też opis i wyjaśnienie przyczyn złożenia go, żądanie przedłożenia stosownych dokumentów znajdujących się u pozwanego lub podmiotów trzecich, wezwanie na rozprawę świadków wskazanych przez powoda i biegłych, a także opis dołączonych załączników, wśród których powinien się znaleźć m.in.: akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych dzieci małżonków oraz zaświadczenia o zarobkach małżonków. Następnie należy opłacić pozew, a do dokumentów dołączyć potwierdzenie opłaty sądowej.

Trzy egzemplarze dokumentów – dla kogo?

Pierwszy pozew o rozwód wraz z kompletem dokumentów trafia oczywiście do sądu, który będzie prowadził sprawę rozwodową. Na podstawie dostarczonego pozwu stworzy on akta sprawy i w razie pojawiania się nowych dokumentów (pisma, protokoły z rozpraw, dowody, orzeczenia itp.), dołączy je do tych, które otrzymał wcześniej. Drugi zestaw dokumentów sąd wyśle stronie pozwanej, dlatego jeszcze przed pierwszą rozprawą będzie ona mogła zapoznać się ze wszystkimi dostarczonymi do sądu załącznikami. W końcu trzeci komplet dokumentów zostawia sobie powód. Warto je mieć ze sobą również w trakcie rozprawy, kiedy sąd poprosi o wyjaśnienie konkretnych kwestii opisanych w pozwie rozwodowym. Pozwoli to uniknąć niezręcznej sytuacji i nerwów. Na wszelki wypadek dobrze jest zostawić sobie ksero każdego z załączników, gdyby okazało się, że w trakcie procesu rozwodowego sąd poprosi o dosłanie lub ponowne przesłanie dokumentów.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składa się w Sądzie Okręgowym. Można to zrobić za pośrednictwem poczty, wysyłając dokumenty listem poleconym, a dowód nadania dołączyć do egzemplarza pozwu, który zostaje dla powoda. Pozew można również złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego. Należy mieć wtedy ze sobą wszystkie trzy egzemplarze pozwu, ponieważ na dokumencie dostarczonym przez powoda biuro podawcze postawi pieczęć potwierdzającą złożenie pisma z uwzględnieniem daty i godziny. Jest to tzw. prezentata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here